Welkom op de website van [[xms_name]]

Print van website Rijschool.nl

Algemene Voorwaarden Rijschool.nl

Van de Besloten Vennootschap Capica gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 30 22 68 42, aldaar gedeponeerd d.d. 20 mei 2002.

 

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Capica, gevestigd te Capelle a/d IJssel aan de Cypresbaan 2 aangeduid als Capica en haar contractpartner als afnemer.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Capica. 
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan Capica aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transacties c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. 
 4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Capica heeft gecontracteerd wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch op per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand door het invullen van het aanvraagformulier op rijschool.nl, het accepteren van deze algemene voorwaarden en het verlenen van een doorlopende machtiging.

 

Artikel 3: Contractduur

 1. De afnemer gaat deze overeenkomst met Capica aan voor een contractperiode zoals vermeld op www.rijschool.nl. Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen zoals vermeld op rijschool.nl gelden voor de huidige contractperiode.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 3. Betaling vindt vooraf plaats door middel van een automatische incasso.

 

Artikel 5: Leveringstermijnen

 1. Capica streeft ernaar om uw aanvraag binnen één werkdag nadat het aanvraagformulier is ontvangen te verwerken. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6: Afbeeldingen

 1. Alle door of in opdracht van Capica gemaakte banners blijven eigendom van Capica en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op ander wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze gebruikt worden.

 

Artikel 7: Overige bepalingen

 1. Uitsluitend de adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de banner en de content op de bestemmingspagina.
 2. Het is de adverteerder niet toegestaan een banner te laten plaatsen waarvan de inhoud van de banner of de bestemmingspagina:
  1. van pornografische aard, discriminatoir, schadelijk, obsceen, bedreigend, misleidend, lasterlijk of haatzaaiend is of zal zijn;
  2. in strijd is of zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken (inclusief doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code en enige vergelijkbare reclame code); 
  3. inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van derden; 
  4. een aanprijzing bevat of zal bevatten voor stoffen, diensten, producten of materialen die in overtreding zijn met toepasselijke wet en regelgeving in een land waar een banner van de adverteerder wordt getoond, geplaatst of op andere wijze openbaar wordt gemaakt. 
 3. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Capica, heeft Capica het recht de advertentie uit te schakelen.
 4. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U zult geen gegevens uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Laatst aangepast op datum: 28-06-2010